Skip to main content

SalivOmiX: Prova basada en la detecció de miRNAs en saliva per el diagnòstic precoç del càncer d’ovari (2019PROD00087).

VHIR Annual Report 2021